Επίκαιρα Θέματα – Άρθρα

Φορολογική αντιμετώπιση και υποχρεώσεις που απορρέουν από την πώληση τίτλων του αρ. 42 του Ν.4172/2013 που κατέχει αλλοδαπό νομικό πρόσωπο.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 42 παρ.1 του Ν.4172/2013 κάθε εισόδημα που προκύπτει από υπεραξία μεταβίβασης των ακόλουθων τίτλων, καθώς και μεταβίβασης ολόκληρης επιχείρησης, υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων εφόσον δεν συνιστά επιχειρηματική δραστηριότητα.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την παρ.1 του αρ. 47 το κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ” , του Μέρους Δεύτερου («Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων») του Κ.Φ.Ε., εκτός από τις περιπτώσεις όπου ορίζεται διαφορετικά στο παρόν κεφάλαιο.

Από τα ανωτέρω προκύπτει, κατά τη γνώμη μας, ότι στην περίπτωση που νομικό πρόσωπο κατέχει και μεταβιβάζει τίτλους του αρ. 42 του Ν.4172/2013 η υπεραξία που προκύπτει φορολογείται με τις γενικές διατάξεις ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν υποβάλλεται δήλωση του αρ. 13 του Ν.2238/1994.

Στην περίπτωση που τους ανωτέρω τίτλους κατέχει αλλοδαπό νομικό πρόσωπο που εδρεύει σε χώρα με την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας τότε το εν λόγω νομικό πρόσωπο απαλλάσσεται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης στην Ελλάδα ενώ σε αντίθετη περίπτωση το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο που εδρεύει σε χώρα με την οποία η Ελλάδα δεν έχει συνάψει σχετική σύμβαση πρέπει να υποβάλλει φορολογική δήλωση στην Ελλάδα για την εν λόγω πράξη είτε προκύπτει φορολογητέο εισόδημα είτε όχι.

Ευρωοικονομική

Αγρίνιο  

Τ.26410 54800 F.2641054881

Μεσολόγγι  

Τ.26310 26011 F.2631055130

Πάτρα  

Τ.2610 620954 F.2610620954

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα – Σάββατο: 8:30 π.μ. με 21:00 μ.μ. Κυριακή: κλειστά

Google Map

Login Form